The online road to
housewarming design
U hebt niets in uw winkelwagen.
Gratis verzending in Europa vanaf 50 euro

Informatie & Verkoopsvoorwaarden

1. Wie zijn wij

TableArtDesign is opgericht door en eigendom van XelXia bvba

Bedrijfsnaam XelXia sprl
Ondernemingsnummer BE 524 713 283
Bankrekening BE11 9730 8490 5548 (BIC: ARSPBE22)
Handelsnaam TableArtDesign
Hoofdzetel Beatrijslaan 16A
Postcode 3110
Gemeente Rotselaar
Land Belgium
Contact info@tableartdesign.com
Website www.tableartdesign.com
Telefoon +32 (0) 471 12 82 60
+33 (0) 619 98 24 23
 Openingsuren 10h - 18h30

2. Algemeen

Deze webwinkel met de commerciële benaming TableArtDesign heeft als activiteit het verkopen van design tafelbenodigdheden en andere decoratieve producten en is eigendom van XelXia bvba, gevestigd in de Beatrijslaan 16A, 3110 Rotselaar, België. Email contactadres info@tableartdesign.com, ondernemingsnr BE 524.713.283 (hierna: "TableArtDesign").

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met TableArtDesign.

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, behalve indien de koper na het sluiten van de overeenkomst een latere versie van de verkoopsvoorwaarden heeft aanvaard.
TableArtDesign garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Er kan enkel afgeweken worden deze algemene voorwaarden indien dit schriftelijk werd overeengekomen tussen de koper en TableArtDesign.

3. Onze Producten

Alle producten die door TableArtDesign worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag waarop ze op onze website aangeboden worden. Mocht er zich, ondanks al onze voorzorgen, toch een fout voordoen op de website dan kan TableArtDesign hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle producten die door TableArtDesign aangeboden worden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. In geval van twijfel dienen buitenlandse kopers steeds te verifiëren of hun aankoop conform de eigen nationale wetgeving is.

TableArtDesign kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerde of onverantwoorde gebruik door de koper van de artikelen op deze site, evenmin als voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden door een verkeerd en/of onwettig gebruik.

4. Levering

4.1) Wij streven ernaar om het product binnen 2 tot 7 werkdagen te leveren. Overeenkomstig de wet zal het product uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk, of kan een bestelling maar gedeeltelijk geleverd worden, dan neemt TableArtDesign zo snel mogelijk en maximum binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling contact op met de koper die in dat geval het recht heeft de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.2) Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden ook, door TableArtDesign overschreden wordt, zal de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht (via brief of e-mail). In dat geval heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst met TableArtDesign te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail met vermelding van het nummer van de bestelling) aan TableArtDesign te melden.
In dit kader worden eventuele reeds door de koper gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen nadat TableArtDesign het genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de rekening van de koper teruggestort

4.3) De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de geadresseerde, kan TableArtDesign in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

4.4) Voor de leveringen doen we beroep op Bpost. Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus.  U kunt uw pakket vanaf de volgende werkdag afhalen in het dichtstbijzijnde Postkantoor of Postpunt, waar het 14 dagen blijft alvorens naar ons terug te keren. Indien gewenst kunt u ook een tweede aanbieding van uw pakje vragen. Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen.

4.5) Leveringen zijn gratis voor verzendingen boven de 50 euro in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk:
Voor andere landen: gelieve contact op te nemen via info@tableartdesign.com

5. Prijzen en Betaling

5.1) Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5.2) De prijzen zijn geldig op de dag waarop ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is.

5.3) TableArtDesign behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Echter zullen de producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op het moment van bestelling.

5.4) Betaling voor de bestelling kunt u doen via de aangeduide veilige betaalplatformen of rechtstreeks op onze bankrekening BE11 9730 8490 5548 (BIC: ARSPBE22).

6. Terugzenden

6.1) Overeenkomstig de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, heeft de koper het recht om de overeenkomst met TableArtDesign, binnen de zeven (7) werkdagen gerekend vanaf de dag van de levering van de bestelde producten, te ontbinden, zonder daarvoor een motivatie op te geven.

6.2) Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan TableArtDesign te melden. De koper dient het product, na overleg met TableArtDesign, terug te sturen naar een door TableArtDesign bepaald retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

6.3) Indien de koper reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met TableArtDesign ingevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal TableArtDesign deze betalingen inclusief de door de koper betaalde kosten van toezending binnen 30 dagen nadat TableArtDesign het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugstorten.

6.4) TableArtDesign behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van TableArtDesign of de leverancier van het product) is beschadigd.

7. Garanties

TableArtDesign zorgt ervoor dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de koper geleverde product. Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.


Producten op de site kunnen een contractuele fabrieksgarantie hebben. Dit wordt aangegeven in de beschrijving van het item. Om te kwalificeren voor de fabrieksgarantie dient de klant de aankoopfactuur van het product houden.

De contractuele garanties dekken niet:

  • abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten.
  • defecten omwille van een externe oorzaak.

8. Overeenkomst

8.1) De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TableArtDesign onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden, binnen de termijn genoemd in art. 4.

8.2) TableArtDesign is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien TableArtDesign goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt TableArtDesign dit gemotiveerd mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

9. Overmacht

In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

10. Klachten

Het kan voorkomen dat de klant niet tevreden is over een product en/of dienst. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@tableartdesign.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen we op de klacht reageren.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TableArtDesign of rechthoudende derden. Alle elementen van de site TableArtDesign, hetzij visueel of audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.Zij zijn de exclusieve eigendom van TableArtDesign. De klant die wenst een directe link te leggen van zijn persoonlijke website naar de TableArtDesign site, dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan TableArtDesign. In alle gevallen moet ongeoorloofde koppelingen worden verwijderd op verzoek van TableArtDesign.

12. Aansprakelijkheid

12.1) De informatie op deze site is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als persoonlijk, juridisch of professioneel advies. TableArtDesign spant zich in om bezoekers volledige, nauwkeurige en bijgewerkt informatie te leveren. Indien, ondanks deze inspanningen de verstrekte informatie foutief blijkt, zal TableArtDesign al het mogelijke doen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten. Als u eventuele fouten vindt op de site, aarzel dan niet om de site manager te contacteren (info@tableartdesign.com). Site-inhoud, met inbegrip van links, kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. TableArtDesign geeft geen garantie met betrekking tot de goede werking van de site. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelen, directe of indirecte schade, van welke aard ook, als gevolg van de raadpleging van de site of het gebruik van de diensten die ze aanbiedt, net zo min als voor de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de website

12.2) Op dezelfde manier is TableArtDesign in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van een gekoppelde site, als gevolg van de activering van een link of hyperlink, noch van enige ander potentieel verlies met betrekking tot, maar niet beperkt tot, gedwongen onderbrekingen, schade aan programma's; computergegevens, computerapparatuur, systeemprogrammatuur of andere apparatuur van de bezoeker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of er indirect naar verwijzen. Het maken van een koppeling naar derde websites of pagina's van derden betekent in geen geval een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. TableArtDesign verklaart uitdrukkelijk geen controle te hebben over de inhoud en de kenmerken van deze derde sites en wijst dus elke aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. De websites van TableArtDesign kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die niet door haar worden beheerd. TableArtDesign verbindt er zich toe geen persoonlijke gegevens uit te wisselen met een van deze sites. TableArtDesign streeft ernaar om bezoekers in contact te brengen met websites die van gelijkwaardig zijn qua kwaliteit en vertrouwelijk als haar eigen websites. TableArtDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de aangeboden diensten op deze derde sites.

13. Vertrouwelijkheid en Privacy

TableArtDesign zet alle middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens die via het web gaan te waarborgen. Als zodanig gebruikt de website een beveiligde betalingsmodule van het type SSL (Secure Socket Layer).TableArtDesign behoudt zich het recht voor klantgegevens te verzamelen, onder andere door het gebruik van cookies.

TableArtDesign kan, om commerciële redenen, de identiteit en coördinaten van de klant doorgeven aan een handelspartner. De klant kan zich echter uitdrukkelijk verzetten tegen het openbaar maken van zijn persoonlijke gegevens. Het volstaat dit aan te geven bij het invullen van het contactformulier. Bij wet heeft de klant het recht van inzage, verzet en rechtzetting van hem betreffende gegevens, hetzij rechtstreeks via het Internet bij de Customer Service, of per e-mail door te schrijven naar TableArtDesign op het volgende adres: TableArtDesign, Beatrijslaan 16A, B-3110 Rotselaar (België).

14. Gebruik van Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat niet op onze site, maar op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is gericht op het aanbieden van persoonlijke en aantrekkelijke diensten die alleen beschikbaar zijn als cookies zijn ingeschakeld. Ook als u bvb het vakje  "Onthoud mijn wachtwoord" aanvinkt, vermijdt een cookie dat u uw wachtwoord bij elke nieuwe verbinding terug moet invoeren. Dit vergemakkelijkt uw bezoek aan de site.Via de configuratie van uw browser bent u vrij om cookies al dan niet te aanvaarden. Indien deze geweigerd worden, verliest u  de mogelijkheid om meer aangepaste dienste te ontvangen van TableArtDesign via de site. Toegang tot bepaalde diensten, producten en functies van de site kan in dit geval worden gewijzigd,  zo niet onmogelijk gemaakt.

15. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven.